Dla klienta indywidualnego

Nasza oferta dla klientów indywidualnych

Rozwody i sprawy rodzinne

Doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w sprawach rozwodowych, a także innych sprawach przed sądami rodzinnymi, w tym sprawami o:

 • alimenty/zabezpieczenie potrzeb rodziny,
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • nakazanie wykonania kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
 • separację.

Zajmujemy się także sprawami o podział majątku małżonków po ustaniu wspólności majątkowej.

Spadki

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spadkowych, w tym:

 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,
 • o dział spadku,
 • o dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego,
 • o zachowek,
 • o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • zobowiązanie do wykonania zapisu,
 • zobowiązanie do wykonania polecenia.

Postępowanie egzekucyjne

Świadczymy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników w zakresie reprezentacji Klientów w procesie windykacji należności i w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

 • reprezentacja wierzycieli i dłużników przed komornikami i sądami;
 • sporządzanie skarg na czynności komornika;
 • sporządzanie pozwów o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
 • sporządzanie pozwów o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;
 • sporządzanie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska);
 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 • sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej;
 • reprezentowanie klientów w negocjacjach dotyczących umorzenia należności, rozłożenia należności na raty.

Nieruchomości

Udzielamy porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości oraz reprezentujemy
Klientów m. in. w postępowaniach:

 • o zasiedzenie,
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej,
 •  o uregulowanie własności gospodarstwa rolnego,
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, służebności posadowienia sieci medialnych,
 • o ochronę posiadania,
 • o wydanie nieruchomości (w tym o eksmisję),
 • o rozgraniczenie
 • o zaniechanie naruszeń prawa własności i przywrócenie stanu poprzedniego,
 • o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli mającego skutkować przeniesieniem własności nieruchomości,
 • wpis do księgi wieczystej prawa własności, praw rzeczowych ograniczonych, hipoteki zwykłej, hipoteki przymusowej.

Sprawy karne

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego. Zajmujemy się obroną podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę, jak również obroną oskarżonego przed sądem. W ramach usług ustalamy z Klientem linię obrony, bierzemy udział w przesłuchaniach.

Reprezentujemy również klientów występujących jako oskarżyciele prywatni w sprawach z oskarżenia prywatnego, jak również oskarżycieli posiłkowych/pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Sprawy pracownicze

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz reprezentujemy Klientów, zarówno pracodawców jak i pracowników, w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy w sądach wszystkich instancji.
Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty z zakresu prawa pracy w tym m. in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji.

Zasiłki/emerytury

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji m. in. w postępowaniach z odwołań od decyzji ZUS w sprawach:

 • o przyznanie prawa do renty/emerytury,
 • o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury;
 • o przyznanie zasiłków i ich zwrot,
 • o podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Sprawy cywilne

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.
Zajmujemy się m. in.:

 • sporządzaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych (w tym umów zlecenia, o dzieło, sprzedaży, najmu, leasingu, pożyczki),
 • sporządzaniem opinii i ekspertyz prawnych,
 • reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji,
 • windykacją należności
 • Sporządzamy dokumenty dotyczące nieruchomości, w tym umowy najmu lokalu mieszkalnego, użytkowego, umowy dzierżawy, wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umów, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości.

Sprawy administracyjne

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W ramach specjalizacji zajmujemy się m. in. sprawami z zakresu:
– prawa budowlanego (w tym: sprawy o nakazanie rozbiórki obiektów budowlanych, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),
– prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego (w tym: w postępowaniu w przedmiocie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
– prawa o gospodarce nieruchomościami (w tym: w sprawach dotyczących podziału, scalania nieruchomości, wywłaszczania i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości),
– prawa geodezyjnego i kartograficznego (w tym: w postępowaniach w przedmiocie wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości zarówno na etapie administracyjnym, jak i na etapie sądowym).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.