Dla firm

Nasza oferta dla firm

Zakładanie spółek i obsługa korporacyjna

Świadczymy doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej dla działalności Klienta, jak również usługi w zakresie zakładania spółek (przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów),

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądem rejestrowym, a także świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną (sporządzanie projektów uchwał, regulaminów oraz dokumentacji niezbędnej do zgłaszania i aktualizacji danych zawartych w KRS).


Umowy

Świadczymy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa umów, w tym umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

Oferujemy m. in.

 • przygotowywanie projektów umów stosowanych w obrocie gospodarczym;
 • opracowywanie środków zabezpieczenia wykonania umów (gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia, dodatkowe postanowienia umowne);
 • analizę i opiniowanie projektów umów pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta;
 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach przy zawieraniu i wykonywaniu umów;
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umów;
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

Procesy sądowe

Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i sądami polubownymi.

Usługi zastępstwa procesowego dotyczą wszelkiego rodzaju postępowań sądowych, w tym m. in. spraw o zapłatę, o ochronę prawa własności, o ustalenie treści stosunku prawnego lub prawa, o uzgodnienie treści księgi wieczystej o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, a także spraw administracyjnych dotyczących skarg na decyzje organów administracji.


Egzekucja i obsługa wierzytelności

Świadczymy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników w zakresie reprezentacji Klientów w procesie windykacji należności i w postępowaniu egzekucyjnym.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

 • reprezentacja wierzycieli i dłużników przed komornikami i sądami;
 • sporządzanie skarg na czynności komornika;
 • sporządzanie pozwów o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne);
 • sporządzanie pozwów o zwolnienie zajętego przedmiotu spod;
 • sporządzanie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska);
 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 • sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej;
 • reprezentowanie klientów w negocjacjach dotyczących umorzenia należności, rozłożenia należności na raty.

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej i deweloperskiej.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości (postępowania spadkowe, zasiedzenie, ustanowienie służebności, rozgraniczenie, ochrona posiadania i ochriona własności, eksmisje, uzgodnienie treści księgi wieczystej)
 • reprezentowanie inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów o prace projektowe i o roboty budowlane;
 • sporządzanie opinii w kwestii administracyjnych wymogów budowlanego procesu inwestycyjnego;
 • pomoc prawna w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane;
 • przygotowywanie projektów umów sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu, użytkowania, zarządu; sporządzanie regulaminów użytkowania powierzchni wspólnych,
 • pomoc prawna przy umownym wyodrębnianiu własności lokali, pomoc prawna przy tworzeniu wspólnot mieszkaniowych.

Sprawy pracownicze

Doradzamy naszym Klientom, a także reprezentujemy ich w sporach z pracownikami z zakresu prawa pracy.

W ramach naszych usług reprezentujemy Klientów w procesach przed sądami pracy (dotyczącymi m, in. bezzasadnego rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, naruszenia zakazu konkurencji), a także sporządzamy wewnętrzną dokumentację zbiorowego prawa pracy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.